Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/24
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Pryzmat”

Dni Otwarte*

19 stycznia 2023 od godz. 16:15
9 marca 2023 od godz. 16:15

  Zapisy na egzamin wewnętrzny

  do 20 kwietnia 2023
  (zapis przez stronę www zakładka REKRUTACJA)
  Opłata za egzamin 150 zł
  FUNDACJA STERNIK-WARSZAWA ZACHÓD PKO Bank Polski SA
  26 1020 1055 0000 9102 0279 5862

  Zapisy na Rozmowę Kwalifikacyjną dla Kandydatów zwolnionych z egzaminu 

  do 20 kwietnia 2023
  (zapis przez stronę www zakładka REKRUTACJA)

   Egzamin wewnętrzny
   (język polski, matematyka, język angielski)

   22 kwietnia 2023, godz. 9:00 – 12:00

   Rozmowa Kwalifikacyjna
   z Kandydatami zwolnionymi z egzaminu †

   22 kwietnia 2023, godz. 9:30 - 13:00

    Rozmowa Kwalifikacyjna
    z Kandydatami , którzy pisali egzamin

    6 maja 2023 13 maja 2023

    Ogłoszenie listy przyjętych Kandydatów

    26 maja 2023

     Rozmowa z Rodzicami Kandydata oraz podpisanie umowy edukacyjnej i wpłata wpisowego (1000 zł)

     Od 30 maja do 30 czerwca ‡

     Złożenie oryginału świadectwa
     ukończenia SP

     od 23 czerwca - złożenie oryginału świadectwa daje gwarancję przyjęcia (po wyczerpaniu limitu miejsc kandydat trafia na listę rezerwową)

      * Poza Dniami Otwartymi zapraszamy również na comiesięczne spotkania z cyklu Akademickie Czwartki – szczegółowy terminarz na naszej stronie www
      † Warunki zwolnienia z egzaminu wyszczególnione w kryteriach rekrutacji na naszej stronie www
      ‡ Podpisanie umowy w tym terminie obniża opłatę czesnego za wrzesień 2023 o 50%

      REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/24

      I. Proces rekrutacji składa się z czterech elementów:

      1. Ocena spełnienia podstawowych kryteriów
       a. Średnia ocen nie niższa niż 4,0 w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
       b. Zachowanie przynajmniej dobre w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
      2. Egzamin wewnętrzny (pisemny) – maksymalna liczba punktów - 20
       język polski, matematyka, język angielski 
       22.04.2023, godz. 9:00 - 12:00
       Zwolnienie z egzaminu pisemnego
       Osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów mogą być zwolnione z egzaminu pisemnego:
       a. Średnia ocen 5,25 oraz zachowanie przynajmniej bardzo dobre w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
       b. Laureat lub finalista konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
       c. Wynik próbnego egzaminu ósmoklasisty (marzec/kwiecień 2023): uzyskanie co najmniej 90% oznacza zwolnienie z danego przedmiotu (dotyczy uczniów Szkoły Azymut).
      3. Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalna liczba punktów - 50
       Dotyczy wszystkich kandydatów. 
       Jest przeprowadzana w obecności dwóch nauczycieli i trwa około 30 min.
      4. ŚREDNIA OCEN – maksymalna liczba punktów - 5
       4,00 – 4,49 - 1 p
       4,50 – 4,74 - 2 p
       4,75 – 4,99 - 3 p
       5,00 – 5,24 - 5 p

      II. Kryteria naboru uczniów
      Nabór uczniów odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych w rekrutacji. Maksymalna liczba punktów wynosi 75. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z elementów. Uczniowie, którzy uzyskali zwolnienie z egzaminu wewnętrznego pisemnego otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą za egzamin, czyli 20.

      III. Zapisy na egzamin 
      Termin zapisów: do dnia 20.04.23 r. (zakładka REKRUTACJA na stronie http://lopryzmat.edu.pl/)

      Na adres: zapisy@sternikpruszkow.edu.pl prześlij:
      - potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej*
      - zrzut ekranu dziennika elektronicznego potwierdzający spełnienie podstawowych kryteriów (pkt. 1)

      IV. Ogłoszenie wyników
      Wyniki rekrutacji zostaną zakomunikowane kandydatom i ich rodzicom drogą elektroniczną na podane adresy e-mail w dniu 26 maja 2023 roku.

      * Opłata za egzamin wynosi 150 zł

      Dane do przelewu:
      FUNDACJA STERNIK-WARSZAWA ZACHÓD
      PKO Bank Polski SA
      26 1020 1055 0000 9102 0279 5862
      W tytule przelewu: Opłata za egzamin, nazwisko i imię Kandydata

      Zapraszamy!