Pryzmat STEPS

SOBOTNIE WARSZTATY MATURALNE
PROGRAM PRYZMAT STEPS

Od roku szkolnego 2021/22 oferujemy kompleksowy program przygotowania do matury na
poziomie podstawowym i rozszerzonym z wybranych przez uczniów przedmiotów.
Opracowany przez nas program jest integralnym elementem strategii edukacyjnej
Akademickiego Liceum Pryzmat, która zakłada systematyczne przyswajanie materiału
wspierane przez bieżącą ewaluację, stałe monitorowanie postępów każdego ucznia
(punktowy system oceniania z przedmiotów rozszerzonych) oraz okresowe sprawdziany z
większych partii materiału (zimowe i letnie sesje egzaminacyjne w każda klasie).

W klasie maturalnej program Pryzmat Steps zakłada pracę nad bieżącym materiałem
połączoną z precyzyjnie rozplanowanym harmonogramem powtórek materiału całego
programu licealnego. Powtórki umożliwiają syntezę wiedzy z poszczególnych działów i są
każdorazowo powiązane z rozwiązywaniem zadań z arkuszy maturalnych. Powtórki maturalne
odbywają się w małych (3-7 osobowych) grupach umożliwiając nauczycielowi stałe
monitorowanie pracy poszczególnych uczniów.