Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/25
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Pryzmat”

Dni Otwarte*

8 lutego 2024 od godz. 16:15
14 marca 2024 od godz. 16:15

  Zapisy na egzamin wewnętrzny

  do 15 kwietnia 2024 
  (zapis przez stronę www zakładka REKRUTACJA)

  Opłata za egzamin 150 zł
  FUNDACJA STERNIK-WARSZAWA ZACHÓD
  PKO Bank Polski SA
  26 1020 1055 0000 9102 0279 5862 

  egzamin wewnętrzny
  (język polski, matematyka, język angielski)

  20 kwietnia 2024, godz. 9:00 – 12:30

   rozmowy kwalifikacyjne 

   22-26 kwietnia 2024
   13-17 maja 2024

   Ogłoszenie listy przyjętych Kandydatów

   24 maja 2024

    Rozmowa z Rodzicami Kandydata
     oraz podpisanie umowy edukacyjnej
     i wpłata wpisowego (1000 zł)

    Od 30 maja do 30 czerwca 2024

    Złożenie oryginału świadectwa 
    ukończenia SP

    od 21 czerwca - złożenie oryginału świadectwa daje gwarancję przyjęcia 
    (po wyczerpaniu limitu miejsc kandydat trafia na listę rezerwową)

     REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/25

     Pełne kryteria rekrutacji pdf
     1. Wstępne kryteria (średnia ocen i zachowanie)
      do 15 kwietnia 2024 r.
      a. średnia ocen nie niższa niż 4,0 na 1 semestr / 2 trymestr klasy VIII
      b. zachowanie przynajmniej dobre na 1 semestr / 2 trymestr klasy VIII
      Średnia ocen jest wyliczana na podstawie wykazu ocen z dziennika elektronicznego Kandydata (załączonego w panelu rekrutacyjnym po zgłoszeniu dokonanym przez stronę http://lopryzmat.edu.pl/index.html#rekrutacja
     2. Egzamin wewnętrzny (pisemny)
      20 kwietnia 2024 r.godz. 9:00 – 12:30
      do uzyskania 60 pkt:

      jęz. polski  –  20 pkt
      matematyka  –  20 pkt
      jęz. angielski  –  20 pkt

      Zakres egzaminu: podstawa programowa SP
      Formuła egzaminu: część testowa oraz część otwarta (w tym zadania o wyższym stopniu trudności)
     3. Rozmowa kwalifikacyjna
      22 kwietnia – 17 maja 2024 r.

      do uzyskania 80 pkt:
      1. część 20 pkt
      2. część 30 pkt
      3. część 30 pkt

      Rozmowa jest przeprowadzana w obecności dwóch nauczycieli i trwa ok. 30 min.
      Składa się z trzech części: 
      1. przygotowana wcześniej wypowiedź nt. „Czego oczekuję od szkoły na etapie liceum?”
      2. autoprezentacja nt zainteresowań, planów i motywacji Kandydata 
      3. trzy pytania z wiedzy ogólnej (losowane z puli niejawnych pytań)
     4. Działalność społeczna i charytatywna
      do 15 kwietnia 2024 r.

      Oceniana na podstawie potwierdzonego pisemnie dorobku kandydata
      • Dokumenty dostarczone na rozmowę kwalifikacyjną
      • Przykładowe elementy, które będą brane są pod uwagę:
         1. aktywne zaangażowanie w życie szkoły
         2. aktywne uczestnictwo w organizacjach
         3.. harcerskich i skautowych
         4.. zaangażowane w życie parafii i wspólnot religijnych
         5. uczestnictwo w akacjach charytatywnych
         6. wolontariat
         7. zaangażowanie w życie społeczności lokalnej

      Dodatkowymi elementami, które mogą być wzięte pod uwagę przy ocenie, są pisemne rekomendacje np. od dyrektora szkoły, nauczyciela, księdza proboszcza czy innych osób, polecających kandydata.
     5. Średnia ocen (kl. VII i VIII)do 15 kwietnia 2024 r.
      do uzyskania 15 pkt:

      za świadectwo z wyróżnieniem na koniec kl. 7 5 pkt
      za oceny na I sem./II trym. kl. 8 w zależności od średniej:

      4,00 - 4,49         2 pkt
      4,50 - 4,74         5 pkt
      4,75 - 4,99         7 pkt
      5,00 - 5,24         10 pkt
     6. Osiągnięcia pozaszkolne
      do 15 kwietnia 2024 r.

      do uzyskania 15 pkt

      Osiągnięcia pozaszkolne:
     • Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach
     • Wysokie miejsca w konkursach i zawodach sportowych i artystycznych
     • Kopie dokumentów należy załączyć w panelu rekrutacyjnym po dokonaniu zgłoszenia przez stronę http://lopryzmat.edu.pl/index.html#rekrutacja

     Opłaty

     Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł

     Dane do przelewu: FUNDACJA STERNIK-WARSZAWA ZACHÓD
     PKO Bank Polski SA
     26 1020 1055 0000 9102 0279 5862
     W tytule przelewu: Opłata za egzamin, nazwisko i imię Kandydata

     Płatność do dnia 15 kwietnia 2024 r.

     Kryteria naboru uczniów
     Nabór uczniów odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych w rekrutacji. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. 

     Ogłoszenie wyników
     Wyniki rekrutacji zostaną zakomunikowane kandydatom i ich rodzicom drogą elektroniczną na podane adresy e-mail w dniu 24 maja 2024 roku.
     Gwarancją miejsca jest podpisanie umowy edukacyjnej, wpłata wpisowego (1000 zł) oraz złożenie oryginału świadectwa do dnia 30 czerwca 2024 r.

     Rekrutacja uzupełniająca
     W razie przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej (lipiec / sierpień 2024 r.) brane są pod uwagę wyniki państwowego egzaminu ósmoklasisty oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej (pkt. 2)


     Pełne kryteria rekrutacji pdf

     Zapraszamy!