Akademickie
CZWARTKI
school

Prestiżowe liceum

 • dobra szkoła blisko domu (Pruszków, 9 min. od PKP)
 • sieć 30 placówek w całej Polsce
 • wysoki poziom edukacyjny
 • akademicka kadra
 • dress code

Wybierz swoją ścieżkę

 • elastyczny wybór rozszerzeń
 • akademicki system oceniania
 • roczne projekty badawcze
 • zajęcia fakultatywne

Szansa na osobisty rozwój

 • tutoring akademicki dla każdego ucznia
 • świetna atmosfera
 • warsztaty psychologiczne
 • opieka duchowa

Misja

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Pryzmat” tworzymy przestrzeń, w której młodzi ludzie wzrastają intelektualnie, moralnie i duchowo. Wspieramy uczniów w dążeniu do dojrzałości i samodzielnego podejmowania życiowych decyzji, oferując wysoki poziom nauczania, możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej, zindywidualizowany tutoring akademicki oraz formację opartą na wartościach chrześcijańskich.

O nas

 • prestiżowe liceum w Pruszkowie (9 min. od PKP)
 • sieć 30 placówek w całej Polsce
 • wysoki poziom edukacyjny
 • akademicka kadra
 • dress code
 • domowa, przyjazna atmosfera
 • wartościowe środowisko rówieśnicze
 • rozwój kompetencji społecznych uczniów
Szkolne dokumentyInformatorpobierz FolderZobacz więcej

Rekrutacja

Kryteria przyjęcia:

 • zachowanie przynajmniej dobre
 • średnia ocen minimum 4.0
 • rozmowa indywidualna z kandydatem i z rodzicami
 • egzamin wewnętrzny (opłata 150 zł) lub zwolnienie
Pełne kryteria rekrutacji

Czesne:

 • Liceum Pryzmat klasa I – 1 090 zł
 • Liceum Pryzmat klasy II-III – 1 190 zł
 • Liceum Pryzmat klasa IV – 1 250 zł
 • zniżki dla młodszego rodzeństwa uczęszczającego do naszych placówek.
Terminarz rekrutacjiWyślij zgłoszenie

Biuro rekrutacji: 509 000 120zapisy@sternikpruszkow.edu.pl

Nauka - Liceum Akademickie

WYSOKI POZIOM EDUKACYJNY

 • częsta ewaluacja (dużo ocen), bieżąca informacja zwrotna dla ucznia
 • regularne diagnozy przy użyciu wystandaryzowanych narządzi (pomiar Edukacyjnej Wartości Dodanej)
 • zwiększona liczba godzin z przedmiotów maturalnych w podstawie
Zobacz siatki godzin

WYKWALIFIKOWANA KADRA

 • 30% nauczycieli z tytułami naukowymi (dr i wyższymi)
 • nauczyciele, którzy są przewodnikami i mentorami dla uczniów
 • bliska współpraca z uczniem budowana na wzajemnym szacunku i zaufaniu
Nasza Kadra

ELASTYCZNY SYSTEM ROZSZERZEŃ

 • język angielski od I semestru klasy I (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów) oraz współpraca z British Council (zostawiamy link do opisu programu ADDVANTAGE)
 • wybór przedmiotu wiodącego od II semestru klasy I (matematyka, biologia, historia lub język polski)
 • wybór przedmiotu rozszerzonego od I semestru klasy II (chemia, geografia, fizyka, WOS, informatyka, drugi język obcy lub filozofia)
Zobacz ścieżki edukacyjne

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

 • punkty za pracę w semestrze oraz za końcowy egzamin
 • System akademicki zakładający dojrzałość ucznia
 • budowanie wewnętrznej motywacji do systematycznej nauki

SESJA EGZAMINACYJNA PO KAŻDYM SEMESTRZE NAUKI

 • egzamin pisemny i ustny z każdego przedmiotu rozszerzonego
 • przygotowanie uczniów do regularnego zaliczania większych porcji materiału (synteza poszczególnych tematów z danego przedmiotu)
 • systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego (egzaminy składają się z zadań maturalnych) oraz oswajanie ze stresem egzaminacyjnym)

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO MATURY

 • harmonogram przygotowań rozłożony na cały rok szkolny
 • dodatkowe jednostki lekcyjne z przedmiotów maturalnych w ostatniej klasie
 • maratony naukowe w wybrane soboty
Pryzmat STEPS

ROCZNE PROJEKTY BADAWCZE

 • nauka metody badawczej: stawiania hipotezy, zbierania danych, zaplanowania i przeprowadzania badań, opracowania wyników i wyciągania wniosków
 • projekty indywidualne w klasie I; projekty grupowe w klasach starszych
 • praca pod kierunkiem opiekuna projektu, rozłożona na pięć etapów
Zobacz przykładowe projekty

DOROCZNA KONFERENCJA NAUKOWA

 • konferencja organizowana przez uczniów kl. III
 • temat przewodni wybierany na początku każdego roku szkolnego
 • prezentacja wyników rocznych projektów badawczych z zakresu tematu konferencji

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

 • wyjścia i warsztaty w szkole w ramach przedmiotów rozszerzonych
 • poznawanie praktycznego wymiaru nauki
 • inspiracja dla własnych projektów

STYPENDIA NAUKOWE

 • stypendium dla uczniów z wysoką średnią ocen (5,0) oraz dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowym rozszerzeniu lub w wybranych zajęciach pozalekcyjnych w ramach stypendium
 • dodatkowy czynnik motywujący do podejmowania wyzwań

AKADEMICKIE CZWARTKI

 • comiesięczne otwarte spotkania z zaproszonym gościem na akademickim poziomie
 • panele, dyskusje, debaty z udziałem uczniów
 • spotkania w rocznym cyklu tematycznym
Harmonogram

KLUB DEBAT PRYZMATU

 • nauka argumentacji na akademickim poziomie, budowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia merytorycznych dyskusji,
 • ćwiczenie się w krytycznym myśleniu
 • oswajanie z sytuacją wystąpień publicznych

Rozwój - Więcej Niż Nauka

TUTORING

 • tutor jako szczególne wsparcie dla każdego ucznia
 • spotkania z uczniem 1:1 minimum raz w miesiącu
 • praca nad kluczowymi obszarami osobistego rozwoju
 • poznawanie siebie (wybór rozszerzeń i dalszej ścieżki edukacyjnej)
 • własne priorytety i cele na dany rok szkolny
 • planowanie czasu
 • relacje (w rodzinie, w klasie, z rówieśnikami)
 • własne zainteresowania
 • rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy
 • samoocena
Nasza koncepcja tutoringu

WYCIECZKI INTEGRACYJNE

 • trzydniowy wyjazd z wychowawcami klasy w połowie września w każdym roku szkolnym (wyjazd w teren: góry, parki krajobrazowe, jeziora)
 • okazja do zadbania o relacje wewnątrzklasowe
 • dodatkowy całodniowy wyjazd w połowie roku szkolnego
Galeria zdjęć

WYJAZDY NAUKOWE

 • trzydniowe wyjazdy z nauczycielami przedmiotów rozszerzonych w czerwcu w każdym roku szkolnym (wyjazd do wybranego miasta w Polsce)
 • zajęcia na uczelniach wyższych, w placówkach naukowych lub kulturalnooświatowych
 • rozwijanie naukowych pasji, pokazywanie możliwych perspektyw i ścieżek kariery
Galeria zdjęć z wyjazdów

EDUCAMP

 • edukacja i integracja w ostatnie dni ferii zimowych oraz wakacji
 • atrakcyjne zajęcia praktyczne w ramach przedmiotów rozszerzonych
 • gładkie wejście w nowy semestr i nowy rok szkoly

WIECZORY FILMOWE (Dyskusyjny Klub Filmowy)

 • wartościowe, nieoczywiste filmy
 • wieczory filmowe wg zasady: prelekcja – projekcja – dyskusja
 • działalność DKF prowadzona samodzielnie przez uczniów

GODZINA DLA KULTURY

 • cotygodniowe zajęcia w ramach planu dla uczniów rozszerzających język polski
 • antropologia kultury, sztuka audiowizualna, etnografia, architektura, design, taniec
 • wyjścia na ciekawe spektakle teatralne

SAMORZĄD SZKOLNY

 • coroczne wybory przedstawicieli klas oraz przewodniczącego samorządu szkolnego
 • comiesięczne spotkania z dyrekcją szkoły
 • oddolne inicjatywy, realny wpływ na życie szkoły

CZERWCOWY PIKNIK INTEGRACYJNY

 • piknik dla uczniów i nowoprzyjętych kandydatów do LO
 • impreza organizowana przez uczniów kl. III
 • okazja do zebrania funduszy na wsparcie studniówki
Galeria zdjęć z pikników

Dyrekcja

dr Hanna Boguta-Marchel
dyrektor liceum

Jestem psychologiem, mediatorem w sprawach rodzinnych, filologiem angielskim ze stopniem doktora i nauczycielem akademickim z czternastoletnim stażem zawodowym. Prowadzę zajęcia dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Od 2016 roku w szkole "Azymut" zajmuję się wspieraniem nauczycieli w pracy z dziećmi z trudnościami społeczno-emocjonalnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi. Koordynuję pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną poszczególnym uczniom. Pracuję również z samymi dziećmi (indywidualnie i grupowo), prowadzę cykliczne warsztaty z technik efektywnego uczenia się oraz z podstawowych umiejętności psychologicznych. Spotykam się także z rodzicami potrzebującymi konsultacji w kwestiach wychowania i rozwoju ich dzieci.

Szczególnie interesuje mnie komunikacja interpersonalna oraz rozwiązywanie konfliktów i w tych obszarach staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i praktyczne kompetencje.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką trzech synów.

Przeczytaj wywiad z dyrektorem liceum.

Grzegorz Stanio
dyrektor zarządzający Fundacji Sternik Pruszków

Przez całą swoją karierę zawodową jestem zaangażowany w różne projekty edukacyjne. Od 2016 roku związałem się na stałe z projektem Sternika w Pruszkowie, od 2018 pełnię funkcję dyrektora zarządzającego Fundacji.Od 2014 byłem członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym szkół Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Warszawie i Gdańsku, od 2010 roku prowadziłem projekty edukacyjne na uczelniach wyższych, związane z tworzeniem strategii rozwoju i pozyskiwania studentów oraz tworzyłem sieć szkół i przedszkoli.

Wcześniej od 2004 roku jako szef działu IT oraz marketingu i rozwoju, byłem odpowiedzialny za informatyzację, zarządzanie jakością i procesem dydaktycznym w dwóch warszawskich uczelniach wyższych. W latach 2002 do 2015 roku byłem pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni, promotorem licznych prac z zakresu informatyki i zarządzania.

Studia wyższe ukończyłem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Od 2003 roku jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem siedmiorga dzieci (trzy córki i czterech synów – sześcioro z nich uczęszcza do naszych placówek). Jestem także związany z Akademią Familijną oraz innymi inicjatywami na rzecz rozwoju rodziny.

Janusz Wardak
ekspert liceum ds. wychowawczych

Jestem absolwentem warszawskiego Liceum im. Władysława IV oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

Przez kilkanaście lat pracowałem w branży informatycznej. W latach 2010-2017 byłem dyrektorem i wicedyrektorem ds. wychowawczych Szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia Sternik w Warszawie.

Jestem autorem wykładów, warsztatów i artykułów, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu; stale goszczę w audycji „Wychowywać, ale jak?” w Radiu Warszawa. Jestem także inicjatorem kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny” oraz jednym z założycieli Stowarzyszenia Akademia Familijna i jego prezesem. Pracuję jako trener i niezależny doradca edukacyjny.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dziesięciorga dzieci w wieku od 2 do 22 lat.

Kadra

Horacio Antunez
kapelan szkolny

Leszek Gilewski
nauczyciel Języka polskiego i wiedzy o kulturze

Jestem absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Języka polskiego uczę nieprzerwanie od 23 lat. Przez cały ten czas pracuję również jako egzaminator maturalny: przygotowuję uczniów do matury, sprawdzam prace maturalne, jak również biorę udział w egzaminach ustnych, pracując w zespołach przedmiotowych. Od kilkunastu lat uczę też etyki.

Dr Piotr Siłka
nauczyciel geografii

Jestem geografem wykształconym na Uniwersytecie Warszawskim  (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG), ze stopniem naukowym doktora Nauk o Ziemi, nadanym przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Zanim zostałem nauczycielem przez ponad 5 lat byłem pracownikiem naukowym Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania IGiPZ PAN.

Jestem miłośnikiem dobrej muzyki, filmów, seriali i oczywiście książek (na które już brakuje miejsca). Lubię grać w gry planszowe oraz je projektować. Ze sportów najczęściej gram w koszykówkę i uprawiam szermierkę. Najchętniej podróżuję po parkach narodowych, a na starość planuje osiąść z rodziną w Beskidzie Niskim.

WOJCIECH GIL
nauczyciel matematyki

Jestem absolwentem Uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa oraz Finanse i Rachunkowość. Od ponad 10 lat zdobywam praktyczne umiejętności w nauczaniu indywidualnym uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły średniej oraz studentów borykających się z trudnościami matematyki na wyższym stopniu nauczania.

Swoje doświadczenie zawodowe rozwijałem w Centrum Gotówkowym, oraz w jednym z większych Banków w Polsce. W Szkole Podstawowej "Azymut"  pracuję już czwarty rok. Mogę pochwalić się bardzo dobrym przygotowaniem uczniów do egzaminu kończącego szkołę (średnio 85%). Postanowiłem zostać nauczycielem matematyki w szkole, ponieważ lubię stawiać sobie wyzwania, oceniać postępy i wyciągać wnioski. U swoich podopiecznych cenię sobie najbardziej postawę jaką prezentują na zajęciach względem mnie. Nie bez znaczenia jest też to, ile pracy wkładają w zrozumienie problemu. Ogromną satysfakcję sprawia mi świadomość, że dzięki mojej pracy uczniowie nie stawiają już znaku równości pomiędzy słowami matematyka i trudność.

Prywatnie jestem oddanym fanem naszej Reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz zwolennikiem "dobrej gry" najlepszych drużyn w Lidze Mistrzów. W wolnej chwili udaję się na boisko by poczuć ducha rywalizacji oraz wypraktykować piękno tego sportu. Lubię także pływać, podróżować oraz od czasu do czasu przyrządzić coś smacznego (mam nadzieję) w kuchni.

Ewa Rybarczyk
nauczycielka matematyki rozszerzonej

Jestem absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka matematyki w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym. Moi uczniowie osiągali wysokie wyniki na egzaminach i konkursach matematycznych. Z powodu choroby zostałam zmuszona do przerwania pracy, ale teraz podejmuję wyzwanie powrotu do szkoły. Zależy mi na współpracy z młodzieżą i budowaniu wzajemnych dobrych relacji.

Prywatnie jestem mamą trojga dzieci. Moją pasją obok nauczania jest ceramika. Toczę naczynia na kole garncarskim. Przynosi mi to dużo satysfakcji i radości. 

Anna Dudkowska
nauczycielka języka angielskiego, tutor

Jestem absolwentką Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczę zarówno języka angielskiego jak i niemieckiego. Studiowałam przez semestr na uczeni wiedeńskiej o specjalizacji tłumaczeniowej. W nauczaniu języków obcych szczególnie interesuje mnie wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych. Odbyłam wiele szkoleń i warsztatów metodycznych z tej tematyki, więc staram się, aby moje lekcje były urozmaicone i wykorzystywały poznane narzędzia.

W wolnych chwilach tańczę salsę oraz swinga. Jestem miłośniczką stylu vintage, zwłaszcza mody z okresu lat 50. Uwielbiam czytać dobre książki (szczególnie klasykę literatury kobiecej), oglądać filmy, szydełkować i podróżować. Moim marzeniem jest przemierzyć Stany Zjednoczone, które od lat mnie fascynują.

Dr Konrad Zieliński
nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Akademii Wychowania Fizycznego. Mój stopień awansu zawodowego to nauczyciel dyplomowany. Stopień ten otrzymałem pracując jako nauczyciel języka angielskiego w warszawskim liceum im. Romualda Traugutta. Posiadam również tytuł egzaminatora języka angielskiego do egzaminu maturalnego i doktorat z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Języka angielskiego uczę od 1992 roku; mam duże doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Jestem również autorem publikacji z zakresu filozofii kultury fizycznej zamieszczonych w książkach wydanych w języku angielskim.

Mieszkam w Komorowie i jestem szczęśliwie żonaty. Mam trzech synów. Lubię uprawiać sport (jazda na rowerze, ćwiczenia siłowe, pływanie). Interesuje się polityką, teologią i filozofią religii. Moim hobby są dysputy teologiczne. W sezonie owocowo-warzywnym zajmuje się również przetwórstwem i winiarstwem. Piekę  różnego rodzaju chleby a w weekendy wzbogacam swój warsztat kucharski.

Dr Dariusz Skorupa
nauczyciel historii

Jestem historykiem z wykształcenia i pasji. Studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.  Doktorat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.  Od lat związany ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin. W szkole Azymut od 2018 roku.

Najbardziej interesuję się historią nowożytną, zwłaszcza XVI i XVII wiekiem. Zawdzięczam to głównie Trylogii Henryka Sienkiewicza przeczytanej w młodzieńczych latach. Inne zainteresowania to podróże (kiedyś głównie góry) oraz kibicowanie naszym sportowcom (często w mało popularnych dyscyplinach).  Od wielu lat nieustannie szczęśliwy mąż wspaniałej żony i dumny ojciec dwójki dzieci.

Marzena Langner-Baecker
Nauczycielka Języka niemieckiego

Jestem absolwentką Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1997 roku pracuję jako nauczyciel w szkołach ponadpodstawowych. Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego, nauczycielem akademickim w WSKFiT w Pruszkowie. Pełnię funkcję dyrektora Niepublicznego Liceum dla Dorosłych w Pruszkowie.

Od wielu lat współpracuję z Wydawnictwem Lektor Klett jako ekspert ds. treści programowych i podręczników.
Swój zawód wykonuję z pasją, która dostarcza wiele radości i satysfakcji nie tylko mi ale i moim podopiecznym:)
Moje zainteresowania pozazawodowe to sport, literatura i film.

Norbert Paweł Ruszczyk
nauczyciel języka hiszpańskiego

Od najmłodszych lat mieszkałem w Aragonii w Hiszpanii, gdzie ukończyłem studia Historii oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogicznym. Również tam, w Fundacji Ojca Enrique de Osso, stawiałem moje pierwsze kroki jako nauczyciel klasy maturalnej.
Aktualnie postanowiłem stawić czoła nowym wyzwaniom i powrócić do kraju ojczystego, aby zacząć przekazywać wiedzę już mi znaną oraz ciągle ją poszerzać. Nie ukrywam, iż jestem osobą ambitną i aspiruję na uzyskanie najwyższego stopnia naukowego w zakresie, w którym najwygodniej się czuję: historia polityki, kultury i społeczeństwa Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.
Na co dzień jestem dbającym o środowisko obywatelem z niezliczonymi zainteresowaniami.

Agnieszka Chojnowska
nauczycielka matematyki

Uwielbiam uczyć i pokazywać nowe rzeczy, dlatego praca z dziećmi i młodzieżą to moja pasja. Nie tylko poświęcam na to każdą wolną chwilę w trakcie roku szkolnego, ale także jeżdżę jako wychowawca i instruktor na obozy sportowo- rekreacyjne w czacie wakacji. Nauczanie traktuje jako misję i wkładam w to całe serce. Dzięki studiom na kierunku matematyka (UKSW) i pedagogika (WSNP) udało mi się połączyć dwie rzeczy, dzięki którym mogę robić to co kocham i spełniać się zawodowo.

Olga Marchewka
nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem nauczycielką oraz tłumaczką, specjalizuję się w tłumaczeniach medycznych i tłumaczeniach audiowizualnych. 

W wolnym czasie czytam książki i gram w gry planszowe. 

Dr Kinga Frąckiewicz
nauczycielka chemii

Z wykształcenia jestem doktorem nauk chemicznych z uprawnieniami pedagogicznymi, przez 14 lat byłam pracownikiem naukowym Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Pracując w Instytucie współorganizowałam i uczestniczyłam w Piknikach Naukowych, Nocach Muzeów oraz Festiwalach Nauki. 

Od 9 lat uczę w szkole chemii. Współpracuję z firmami jako inspektor ochrony radiologicznej. Bardzo lubię rozmawiać o zagadnieniach związanych z chemią jądrową. 

Jestem mamą dwóch cudownych córek. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest różnica pomiędzy elektrownią atomową a jądrową zapraszam do mnie. Chętnie wyjaśnię, a znajdziesz mnie w LO Pryzmat

Maciej Czubak
nauczyciel biologii

Ukończyłem Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Rolnictwa i Biologii w Warszawie. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w Szkole Kształcenia Kadr.

Jako nauczyciel staram się pamiętać, że każdy dobry pedagog powinien posiadać wysokie kompetencje społeczne. Staram się w oczach ucznia być osobą otwartą, sprawiedliwą i konsekwentną w działaniu. Do każdego podopiecznego podchodzę indywidualnie. Dbam o to, by zainteresować uczniów danym tematem. Stosuję różne formy i metody pracy. Często prowadzę zajęcia praktyczne, z użyciem mikroskopu lub w terenie. Chcę, aby uczniowie poszerzali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kółkach naukowych.
Prywatnie interesuję się piłką nożną. Sam trenuję, lubię również oglądać zmagania ulubionych drużyn na murawie. Poza tym interesuje mnie motoryzacja. W wolnej chwili lubię gotować dla żony i córek – szybko, zdrowo i smacznie.

Agata Dmoch-Hołody
nauczycielka biologii (rozszerzenie)

Ukończyłam Wydział Biologii na Uniwersytecie Warszawskim i od dwudziestu lat pracuję jako nauczycielka biologii w liceum i gimnazjum. Czasami prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych oraz warsztaty naukowe i przyrodnicze dla najmłodszych.

Lubię czytać książki, grać w gry planszowe  i gotować. W wolnym czasie spotykam się z ludźmi i przyrodą. Jestem żoną mężowi, matką synom i współwłaścicielką kota, świnki morskiej (a właściwie kawii domowej)  i rybek akwariowych

Dr Łukasz Wolański
nauczyciel fizyki

Urodziłem się na Dolnym Śląsku. Dzieciństwo spędziłem w Legnicy, zaś studencki okres życia we Wrocławiu. Tytuły magistra inżyniera biotechnologii a później również chemii uzyskałem na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Ten sam wydział nadał mi stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej. Od kilku lat pracuję naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuję się nowoczesnymi metodami chemii obliczeniowej i ich zastosowaniem do badania zjawisk fotochemicznych, układów zawierających atomy na ekstremalnie wysokich stopniach utlenienia oraz właściwości substancji stałych poddanych działaniu bardzo wysokich ciśnień. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego (AWF Wrocław), nauczania matematyki (IM UWr), teologii (PWT Wrocław) oraz zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi (WSB Wrocław). Obecnie studiuję na PWTW "Joanneum".

Nauczanie i wychowanie jest obok badań naukowych moją drugą zawodową miłością, którą jak dotąd realizowałem na różnych poziomach - kształcąc zarówno uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz studentów. Mam doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą szczególnie uzdolnioną jak i wymagającą specjalnych potrzeb edukacyjnych. Za jeden z ważniejszych elementów warunkujących udaną współpracę uważam dbanie o właściwe, indywidualne relacje z uczniami oraz wrażliwość i otwartość na ich potrzeby.
Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem, pasjonatem liturgiki i myśli teologicznej Józefa Ratzingera, od wielu lat związanym z duszpasterstwami tradycji katolickiej oraz służbą liturgiczną - najpierw jako ministrant, później ceremoniarz, a obecnie ustanowiony lektor i akolita.

Adam Wnęk
nauczyciel informatyki

Jestem nauczycielem informatyki od ok. 23 lat.
Ukończyłem UŁ w roku 1992.
Mieszkam w Piotrkowie Trybunalskim.
Oprócz informatyki interesuję się piłką nożną i dronami.

Dr Hab. Szymon Wąsik
nauczyciel informatyki

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej, na której uzyskałem również stopień doktora habilitowanego prowadząc badania z zakresu bioinformatyki. Poza tym kierowałem również kilkoma projektami badawczo-rozwojowymi związanymi z optymalizacją procesów przemysłowych oraz założyłem dwie firmy komercjalizujące wyniki badań prowadzonych na uczelni.

Pracą dydaktyczną zajmowałem się głównie na poziomie akademickim prowadząc wykłady i laboratoria z algorytmiki oraz podstaw programowania. Byłem również trenerem zawodników startujących w konkursach w programowaniu zespołowym zbliżonych formułą do Olimpiady Informatycznej. W tej tematyce współpracowałem też aktywnie z poznańskimi liceami co zostało docenione przyznaniem mi medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Obecnie jestem pracownikiem firmy Google, w której zajmuję się rozwojem technologii chmurowych oraz członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Prywatnie natomiast mężem i ojcem pięciorga dzieci.

Kacper Lawera
nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku stosunki międzynarodowe. W kręgu moich zainteresować można znaleźć m.in. astronomię, teologię, dyplomację, politykę, kolejnictwo, historię, fantastykę i podróże, zwłaszcza te rowerowe.

Pochodzę z malowniczo położonego Jasła a mieszkam już od 6 lat w pięknej i dumnej Warszawie.

Przez kilkanaście lat byłem związany z Liturgiczną Służbą Ołtarza, a w tych ostatnich jako ceremoniarz i animator grup parafialnych, wykładowca kursów diecezjalnych i wychowawca podczas kolonii ministranckich.

Pasję astronomiczną i organizacyjną realizuję w Klubie Astronomicznym Almukantarat, gdzie jestem Sekretarzem i członkiem Zarządu. Przez szereg lat pełniłem funkcję kierownika obozów astronomicznych, a także organizowałem astronomiczne seminaria dla licealistów.

Adam Pura
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Jestem absolwentem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z pasją do zagadnień związanych z rozwojem biznesu (ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży), filozofii moralnej oraz doradztwa psychologicznego.

W swojej pracy staram się być takim nauczycielem, o jakim sam zawsze marzyłem. Najlepszym wykładem jest własny przykład, dlatego też przeważającą część mojego czasu wypełnia mi prowadzenie własnej spółki w branży teleinformatycznej. Jesteśmy laureatem wielu branżowych nagród, a do grona naszych klientów należą zarówno rozpoznawane marki, jak i liczne instytucje państwowe.

Jestem wielkim miłośnikiem międzynarodowych nauczycieli biznesowych, takich jak Brian Tracy, Peter Drucker i Stephen Covey. Staram się w swojej praktyce pedagogicznej wykorzystywać materiał uznanych ekspertów, zwłaszcza jeśli jestem w stanie osobiście zaświadczyć o jego przydatności.

Od zawsze w moim życiu jest bardzo dużo sportu. Jestem instruktorem wyspecjalizowanym w kulturystyce, który przez wiele lat trenował sztuki walki (capoeira i jiu-jitsu), biegi średniodystansowe oraz akrobatykę. Obecnie ograniczam się do rekreacyjnych ćwiczeń siłowych i regularnego joggingu.

Do moich aspiracji na najbliższe lata należy przede wszystkim założenie rodziny z ukochaną, opracowanie konspektu rozprawy doktorskiej na kierunku psychologia wychowania, zwiększenie zatrudnienia w swojej spółce oraz udany rozkwit mojej kariery pedagogicznej.

Bartosz Fingas
nauczyciel filozofii

Jestem filozofem i tutorem, a zawodowo również trenerem i kierownikiem programowym w Collegium Wratislaviense. Ukończyłem historię oraz filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkołę Trenerów Biznesu i Administracji przy Instytucie Zarządzania przez Wartości WSFiZ w Warszawie, a obecnie przygotowuję doktorat w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

W pracy zawodowej zajmuję się promowaniem tutoringu i rozwojem tutorów - prowadzę szkolenia z tego zakresu, pomagam we wdrożeniach tutoringu w szkołach i uczelniach wyższych oraz współorganizuję coroczny Ogólnopolski Kongres Tutoringu. Pracuję również z młodzieżą metodą tutoringu: wcześniej m.in. w ramach Programu Tutor Fundacji Dorastaj z Nami oraz Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja, a obecnie w ALO Pryzmat.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci, miłośnikiem rocka progresywnego i muzyki barokowej, a także górskich wędrówek z przyjaciółmi i towarzyszącym im niekończących się rozmów o filozofii, polityce, sztuce i religii.

Bartłomiej Godzisz
nauczyciel religii

Mąż, ojciec, teolog, motorniczy, instruktor ZHR-u, nadzwyczajny szafarz Najświętszego Sakramentu. W szkolnictwie od 2008 r.

Agnieszka Tyralik
nauczycielka religii

Jestem absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Wydziału Teologii Ogólnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuję się nauczaniem religii oraz przygotowywaniem dzieci do I Komunii św.  Jestem entuzjastką Akademii Familijnej. Od 15 lat biorę czynny udział w kursach AF, a od 8 lat odpowiadam za ich organizację. Doświadczenia z Akademii Familijnej bardzo pomagają mi w kontaktach z dziećmi i młodymi ludźmi.

Prywatnie od 20 lat jestem żoną, mamą siódemki dzieci. Odpoczywam uprawiając sport oraz czytając książki z zakresu  teologii fundamentalnej.

Arkadiusz Chudziński
nauczyciel wf

Urodziłem się w 1989 r w Pruszkowie i jestem związany z Pruszkowem i okolicami.
Jestem absolwentem kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas studiów ukończyłem kurs gimnastyki korekcyjnej, instruktora siatkówki, instruktora i trenera tenisa oraz przygotowania motorycznego.

Prowadzę zajęcia zarówno dla najmłodszych jak i dla nastolatków.
Podczas wakacji biorę udział w sportowych obozach rodzinnych w różnych częściach Polski. Swój wolny czas poświęcam rodzinie i spędzaniu z nimi aktywnie czasu najchętniej na łonie natury.

Podczas pracy staram się zainteresować swoich podopiecznych sportem i jego historią, tak aby uczniowie po zakończeniu edukacji mieli wiedzę i możliwości wybrania własnej drogi sportowej zgodnej z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

Dorota Smosarska
nauczycielka wychowania fizycznego

Jestem absolwentką warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego oraz Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie. Ukończyłam Podyplomowe Studia z Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym na AWF w Warszawie. Jestem instruktorem piłki siatkowej, rekreacji, nowoczesnych form gimnastyki oraz crossfit.

Od kilkunastu lat prowadzę zajęcia sportowe i Wychowanie Fizyczne na każdym etapie edukacyjnym. Uczestniczę w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z aktywnością fizyczną. Jestem laureatem konkursu na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej. Jako wolontariusz uczestniczyłam przy organizacji dużych imprez sportowych np.: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.

Przez wiele lat uprawiałam wyczynowo sporty siłowe, byłam Wicemistrzynią Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów oraz Młodzieżową Mistrzynią Polski. Aktualnie uczestniczę w biegach patriotycznych, biegach z przeszkodami typu runmageddon oraz wracam na krajowe pomosty w konkurencji Masters w Polish Weightlifting Games.

W życiu kieruję się słowami Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Magdalena Wojciechowska
wsparcie psychologiczne

Jestem psychologiem, od 17 lat związana ze szkołami Sternika. Bardzo lubię pracę z dziećmi i młodzieżą, lubię towarzyszyć im w rozwoju i dojrzewaniu, pokonywaniu trudności, odkrywaniu własnego potencjału. 

Staram się wspierać rodziców w procesie wychowania dzieci. Diagnozuję przyczyny niepowodzeń szkolnych i trudności emocjonalnych. Prowadzę warsztaty podstawowych umiejętności psychologicznych oraz szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Pracuję również jako nauczyciel wspomagający. 

W wolnym czasie uwielbiam czytać, biesiadować z przyjaciółmi i rodziną, jeździć na rowerze i podróżować oraz spacerować z psem.

Karolina Jabłońska
tutor

Jestem absolwentką wydziału chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Od 2019 roku pracuję w jednej z warszawskich firm edukacyjnych, gdzie spełniam się w roli nauczyciela i managera. Swoją przygodę z nauczaniem zapoczątkowałam już w okresie gimnazjalnym. Uczyłam młodsze roczniki, ale przede wszystkim swoich rówieśników i kolegów ze szkolnej ławki. Z biegiem lat swoją pasję przeniosłam na forum studenckie, gdzie realizowałam się na kółkach naukowych i poszerzałam swoją wiedzę na temat różnorodnych form nauki i sposobów jej przyswajania. Moją maksymą stało się przekonanie, że każdy człowiek posiada wiele talentów, a moim jest czerpanie radości ze zdobywania wiedzy i przekazywania jej młodszym pokoleniom.

Oprócz bycia nauczycielem zajmuję się również tutoringiem. Pracuję z młodzieżą nad odkrywaniem ich własnych talentów i wyznaczaniem celów zawodowych. Wspólnie zajmujemy się poszukiwaniem ścieżek edukacyjnych, które pozwolą im się realizować i spełniać w życiu zawodowym. Moje podopieczne wiedzą, że zawsze mogą liczyć na moje wsparcie a w trakcie naszych rozmów nie ma miejsca na krytykę czy ocenę.

Jestem miłośniczką sportu. Moi przyjaciele wiedzą, że jeśli nie zastaną mnie w mieszkaniu to najprawdopodobniej znajdą mnie na sali treningowej.